سفارش تبلیغ
صبا

طرز کاشت اسپون قارچ را کاملا شرح دهید به صورت کوتاه

طرز کاشت اسپون  قارچ را کاملا شرح دهید به صورت کوتاه

 

طرز کاشت اسپون  قارچ را کاملا شرح دهید به صورت کوتاه

 

یک قطعه اسپون را که در محیط بسته و کاملا استریل محفوظ است باز کرده و به دوازده قطعه کوچک تقسیم نموده و قبلا سطح خاک بستر را به فاصله 25 سانتیمتر ، قطعه چوبهای در خاک بستر فرو برده و علامت گذاری کنید. در محل هر سوراخ قسمتی از خاک را تا عمق 5 سانتیمتر با وسیله‌ای خارج کرده و با دست چپ یک قطعه اسپون به جای آن گذاشته و روی آنرا می‌پوشانند. بطوری که عمق کاشت 5 – 3 سانتیمتر از سطح خاک باشد و به همین ترتیب پیش می‌روند تا کلیه بستر کاشت شود.